Moeten we heel zijn? Do we really need to be whole?

Een vraag die in me opkwam nadat ik een kort filmpje tegenkwam van Green Renaissance. In beeld is Margy Malen, een kunstenaar en pottenbakker uit Napier Zuid Afrika. Ik vind het een bijzonder mooi en inspirerend kort portret en wat Margy zegt raakt me.

De vraag, moeten wij heel zijn? Mogen en kunnen wij niet gewoon gebroken zijn net als één van Margy’s theepotten. Zijn wij niet juist prachtig in die gebrokenheid? Gebroken of getekend door gebeurtenissen in ons leven, moeilijke, verdrietige, heftige gebeurtenissen. En zijn het juist niet die gebeurtenissen die ons hebben gemaakt tot wie we nu zijn?

Jullie kennen mijn worsteling met Tinnitus denk ik wel, onlangs besloot ik omdat de symptomen heftiger worden naar de huisarts te gaan, zij verwees me door naar een therapeut. Daar spraken we over gebeurtenissen in mijn leven die mij getekend hebben en daar moest dan “aan gewerkt” worden. Maar de vraag is nu na een aantal gesprekken, wìl ik dat wel? Wil ik niet gewoon accepteren dat wat was, was………Het veranderen kan ik niet en zijn het juist niet die situaties die ons vormen?

Wat we geleerd hebben uit moeilijke situaties toen, helpt ons in moeilijke situaties nu. Zijn we niet gewoon perfect in onze gebrokenheid?

Ik heb net ‘De Boomgaard’ van Lynn Austin gelezen en daarin las ik dit: Als je dat wil kan God je helpen de kracht te ontdekken die Hij al die tijd in je heeft willen ontwikkelen. Kijk eens achterom naar je eigen leven en denk eens aan alle ervaringen die je hebt gekregen- zowel de goede als de slechte. Dan zul je zien hoe ze je hebben gevormd tot de persoon die je nu bent. Aanvaard die ervaringen. Wees er dankbaar voor. En wees dan de persoon die God je wil laten zijn. Alle problemen die je hebt zijn geen straf van God. Hij wil ze gebruiken om je dichter naar Hem toe te trekken.

We zullen geen van allen zijn zoals God ons heeft bedoeld als we niet ons verleden onder ogen zien, niet kijken naar de mensen en de gebeurtenissen die God in ons leven heeft gebracht en die ons gevormd hebben tot wat we zijn. En de boosheid loslaten over de slechte dingen die Hij heeft toegelaten in ons leven.

Overigens een erg mooi boek, echt een aanrader!

Een scherf, prachtig in eenvoud. A shard, perfectly imperfect.
“De Here is nabij de gebrokenen van hart en Hij verlost de verslagenen van geest.”
‭‭Psalmen‬ ‭34:19‬ ‭NBG51‬‬

Vooralsnog is mijn conclusie dat het net zo werkt als met de stroming, je kunt er tegenin proberen te zwemmen met veel krachtsinspanning en dat kan het uiterste van je vergen. Maar, je kunt er ook in meegaan, je mee laten voeren en zien waar het je brengt. En dat zou wel eens een heel mooie plek kunnen zijn.

X Ren.


Do we need to be whole?

A question that came to mind after I came across a short video of Green Renaissance. In the video is Margy Malen, an artist and potter from Napier South Africa. I think it is a very beautiful and inspiring short portrait and what Margy says touches me.

The question, must we be whole? Can’t we just be broken like one of Margy’s teapots. Aren’t we beautiful in that brokenness? Broken or scarred by events in our lives, difficult, sad, intense events. And isn’t it precisely those events that have made us who we are today?

I think you know my struggle with Tinnitus, recently I decided because the symptoms are getting worse to go to the doctor, she referred me to a therapist. There we talked about events in my life that marked me and that had to be “worked on”. But the question now is, after a number of conversations, do I really want to? Don’t I just want to accept that what was, was…….I can’t change it and aren’t those the situations that shape us?

What we learned from difficult situations, then, helps us in difficult situations now. Aren’t we just perfect in our brokenness?

I just read “Hidden places” by Lynn Austin and in it I read this: If you will let Him, God can help you discover the power He has wanted to develop in you all along. Look back at your own life and think about all the experiences you’ve had – both the good and the bad. Then you will see how they shaped you into the person you are today. Accept those experiences. Be thankful for it. And then be the person God wants you to be. All the problems you have are not punishment from God. He wants to use them to draw you closer to Him.

None of us will be what God intended us to be if we don’t face our past, look at the people and events that God has brought into our lives and molded us into what we are. And let go of the anger about the bad things He has allowed into our lives.

“The righteous person may have many troubles, but the Lord delivers him from them all;”
‭‭Psalms‬ ‭34:19‬ ‭NIV‬‬

For now, my conclusion is that it works just like with the current, you can try to swim against it with a lot of effort and that can take the utmost of you. But, you can also go with it, let it carry you along and see where it takes you. And that could be a very nice place.

X Ren.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s