Actie!/Action!

Hoi allemaal, ik liep te denken vandaag aan vriendschap. Aan hoe sommige mensen soms een tijdje met je mee lopen en hoe paden zich ook weer kunnen scheiden. Ik ben er van overtuigd dat God mensen op ons pad brengt om ons te vormen, helpen, de weg te wijzen. En soms ook wijzen ze je op iets wat niet goed voelt, dan is het tijd om een keuze te maken om afscheid te nemen. Vriendschap is iets wat je niet direct ziet maar wel hebt, het kan een zekerheid zijn maar echt heel zeker kan je eigenlijk alleen zijn van God en geloven.

Ik las vandaag over dat geloof een kado is, een geschenk dat blijft geven. Dit is een mooie waarheid. Maar het is ook moeilijk voor ons om te begrijpen en een uitdaging voor ons om er volledig van te profiteren. We houden van kado’s die ons direct ‘gelukkig’ maken. Of praktische kado’s die we in de schuur kunnen bewaren tot we ze nodig hebben. We weten eigenlijk niet goed hoe we om moeten gaan met een altijd aanwezig kado.

Wat vaak uiteindelijk gebeurt is dat we het als vanzelfsprekend gaan beschouwen of vergeten. Het wordt een routine. Geloof begint op te gaan in ons dagelijks leven. We zetten het op de plank en roepen het alleen naar voren als de omstandigheden er om vragen. Het is ook lastig omdat het iets is wat je niet (direct) ziet.

Het boek Hebreeën is een geweldige bron om naar toe te gaan als we meer willen weten over geloof. De schrijver van Hebreeën schreef: “Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet.”
‭‭Hebreeën‬ ‭11:1‬ ‭NBG51‬‬. We kunnen alleen hopen op wat we niet hebben. Hebreeën gaat verder met het beschrijven van geloof als daden van gehoorzaamheid.

Maar we hebben ook keuzes en we moeten voorzichtiger zijn en verstandiger kiezen, van onze fouten leren en wijzer zijn. Onze keuzes laten ons de volledige voordelen zien van ons geloof. Het laat zien wie we vertrouwen en hoe we de wereld zien. Als we onze beslissingen nemen, worden de gevolgen van het geloof in gang gezet.

Als we wachten tot ons geloof zich laat zien, leven we met een verkeerd beeld van hoe het hele geloven werkt. Omstandigheid en situatie zijn meestal extern. Geloof is een innerlijk kado. Het is de hoop van onze geest. En als het in ons sluimert, is dat niets minder dan een gevolg van onze keuzes. Als we het in actie willen zien, is er geen andere oplossing dan ervoor te kiezen.

Ik moedig je aan om ervoor te kiezen om je geloof vandaag in daden om te zetten. Dat kan al door kleine dingen, door God elke dag te zien, in al het moois, in vriendschappen, in de natuur, muziek. En deel het gerust dat kado!

X Ren.

Hi everyone, I was thinking about friendship today. How some people sometimes walk with you for a while and how paths can also separate again. I am convinced that God puts people on our path to shape us, to help us, to show us the way. And sometimes they point you to something that doesn’t feel right, then it’s time to make a choice to say goodbye. Friendship can be a certainty, but you can only really be sure of God and faith.

I read today about faith. Faith is the gift that keeps on giving. This is a beautiful truth. But it is also a hard one for us to understand and a challenge to us to fully take advantage of. We like gifts that thrill us for the moment. Or practical ones we can store in the shed until we need it. We’re unsure how to steward an ever-present gift.

What ends up happening is that the deep significance of faith follows us around as we casually ignore it or take it for granted or forget it altogether. It becomes a normal routine. Faith starts to blend in to the everyday setting of our lives and we can no longer tell if it is really even there. We put it on layaway, calling it forward only when a circumstance requires it.

The book of Hebrews is a great source to go to when we want to know about faith. The author of Hebrews wrote,“Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see.” Hebrews‬ ‭11:1‬ ‭NIV‬‬

We can only hope for what we don’t have. “Not seen” does normally not fit with evidence. Yet faith makes it so. Faith turns God’s promises and things of the spiritual world into visible and tangible current realities. Hebrews goes on to describe faith as actions of obedience.

But we also have choices and we should be more careful and choose wisely, learn from our mistakes and be wiser. Our choices unlock the full benefit of our faith. They are the physical manifestations of who we trust and how we view the world. As we make our decisions, the ramifications of faith are put into motion.

If we are waiting on our faith to show itself, we are living with a false perception of how this whole thing works. Circumstance, situation, and setting are mostly external. Faith is an internal gift. It is the hope of our spirit. And if it is lying dormant inside of us, that is nothing less than a result of our choices. If we want to see it in action, there is no solution other than making the choice to do so. I encourage you to choose to put your faith, that beautiful gift, into action today. You can do that in small things, by seeing God in the every day, in the plain, in all the beautiful things, in friendships, in nature, music. And feel free to share that gift!

Love, Ren.

Inspired by YouVersion and a devotional from Yellow Balloons

2 thoughts on “Actie!/Action!

  1. Beautiful❣️ When we choose we have to do it wisely, with the knowledge of past experiences and the Holy Spirit in our hearts. If we know Jesus well, we know what Jesus would do in a lot of situations, this will make our choices (-:act our faith because we know the foundation, now we have to put it in action. Thank you Ren for this post, ACTION/CHOICE are great ways to show our faith. Lord thank you for your words and teachings. With faith I will choose. Love you friend ❤️

    Liked by 1 person

    1. Thank you Gisela, our chat yesterday inspired this. He wil give us strength and guidance in the choices if we let Him ❤

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s