Still going strong?

We zijn alweer in de laatste week van onze uitdaging belandt, hoe gaat het met jullie? Om me heen hoor ik zo hier en daar opmerkingen over hoe lastig het is om “de Cape” constant om te houden. En ikzelf heb daar zeker ook moeite mee. Misschien dat het volgende je kan helpen. Want wist je dat je wanneer er een conflict ontstaat je elke keer de keuze hebt of je de ander de macht geeft om controle te hebben over jouw emoties?

Als je reageert door te schreeuwen of een scherpe opmerking te maken, geef je in feite je kracht over aan de andere persoon. Als je geen macht meer hebt, heb je geen zelfbeheersing. Dus het lijkt mij dat als je je zelfbeheersing wil houden, je je kracht moet behouden. Als ik nu zeg “jouw kracht”, bedoel ik niet direct iets van onszelf. Ik verwijs naar Gods kracht die in ons werkt. Als je reageert volgens Gods Woord, voel je die kracht. Als je in strijd met Gods Woord reageert, voel je je machteloos.

De profeet Jesaja geeft een goede reminder aan wat God Zelf heeft gezegd over het aanboren van Zijn kracht, ongeacht in welke situatie we ons bevinden: “vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand.” Jesaja 41:10 NBG51

De oplossing om Gods kracht bij jezelf te houden en in je te laten werken om zelfbeheersing te houden is dus door Zijn Woord te lezen. Zijn Woord sijpelt in je geest en je hart en zal dingen tot stand brengen – goede dingen, krachtige dingen, dingen die je helpen om zelfbeheersing te tonen.

Vader, dank U dat Uw Woord op zoveel gebieden van mijn leven van toepassing is. Soms worstel ik echt met zelfbeheersing en ik vraag daarom Uw kracht om me te helpen om vriendelijk en vol genade te reageren. In Jezus ‘Naam, amen.

Zelf blijf ik het prettig vinden om bemoedigende woorden of tips op te schrijven. Dat kan in de vorm zijn van Biblejournaling maar het kan ook gewoon op een briefje wat ik met me mee draag of ergens in huis ophang. Probeer dat eens, echt het werkt! Om jullie een stukje op weg te helpen ben ik bezig een aantal tips en bemoedigingen te verzamelen in de vorm van een printvel. Deze zal ik hier einde van de week posten. Print ze uit en hang ze op of doe ze in je telefoon, gebruik ze als achtergrond enz. Of gebruik ze om iets creatiefs te maken.

Ik spreek jullie snel weer!

Oh en as vrijdagochtend om 9 uur komen we met een klein groepje samen via Skype, ook om wat over de uitdaging te praten, wil je erbij zijn mail me dan even via het contactformulier dan stuur ik je de gegevens.

Tot snel, Renneke

Hello everybody, how are you doing? We are already in the last week of our challenge. I don’t know about you but I find it hard sometimes, or a lot of the times to keep “my Cape” on. Maybe this can help us: Whenever any kind of relationship conflict arises, my choice is whether to give the other person power to control my emotions.

When I react by yelling or flying off the handle or making a snappy comeback, I basically transfer my power to the other person. When I am void of power, I am void of self-control. So, it seems to me, if I’m going to remain self-controlled, I have to keep my power. Now, when I say “my power,” I don’t mean something I conjure up myself. I am referring to God’s power working in me. When I react according to God’s Word, I feel that power. When I react contrary to God’s Word, I feel powerless.

The prophet Isaiah provides a good reminder of what God Himself has said about tapping into His power, no matter what situation we are facing:“So do not fear, for I am with you; do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you; I will uphold you with my righteous right hand.” Isaiah 41:10 NIV

The real answer to keeping God’s power with you and working in you to produce self-control is letting His Word get inside you. His Word seeping into your mind and heart will accomplish things—good things, powerful things, things that help us display self-control.

Dear Lord, thank You that Your Word applies to so many areas of my life. Sometimes I really struggle with self-control and I need Your power to help me react in a graceful, godly way. In Jesus’ Name, Amen.

I continue to enjoy writing down words of encouragement or tips. That can be in the form of Bible journaling, but it can also just be on a note that I carry with me or hang it up somewhere in the house. Give that a try, it really works! To help you on your way, I am busy collecting a number of tips and encouragements in the form of a printing sheet. I will post these here at the end of the week. Print them out and hang them on your wall or put them in your phone, use them as a background, etc. Or use them to make something creative!

See you soon, Ren.

2 thoughts on “Still going strong?

  1. Goedemorgen meissie,

    Heb je de afbeelding met de bijtjes of hommeltjes zelf gemaakt? Zó schattig!

    Heb een fijne dag! 💋ma

    >

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s