Praten en luisteren/ talking and listening

Hoi allemaal, vandaag wilde ik het kort over communicatie hebben. Echte communicatie vereist een dialoog, dat is praten en luisteren, luisteren en praten. En wat we zien en voelen over wat er wordt gezegd, is net zo belangrijk en misschien zelfs wel belangrijker als dat wat we horen. Jezus zei dat woorden een goede indicatie zijn van de toestand van iemands hart. “Een goed mens brengt uit de goede schat zijns harten het goede voort en een slecht mens brengt uit de boze schat het boze voort. Want waar het hart vol van is, daarvan spreekt de mond.”
‭‭Lucas‬ ‭6:45‬ ‭NBG51‬‬

De woorden die we horen, komen vaak voort uit verdriet, angst, woede of jaloezie in iemands hart. Als we dit wisten, zou het dan een verschil maken in hoe we de woorden horen en hoe we erop reageren? Zou het helpen als wij de verborgen strijd zien die ertoe zou kunnen leiden dat iemand dingen zegt waar ze op een dag spijt van krijgen?

Het grootste geschenk dat we iemand kunnen geven, kan soms zijn om gewoon te luisteren en hem of haar te laten werken aan het vinden van een antwoord. Als de tijd rijp is, kan een juist woord van ons, uitgesproken op het juiste moment, een mooie oogst van vruchten voortbrengen tot eer van onze Koning. Wacht op het juiste moment, en wanneer God het opzetje geeft, spreek dan de woorden die Hij je heeft gegeven. Aardige, genadevolle woorden, vol compassie.

“Vriendelijke woorden zijn als honigzeem, zoet voor de ziel en medicijn voor het gebeente.”
‭‭Spreuken‬ ‭16:24‬ ‭NBG51‬‬

True communication requires dialogue, which is talking and listening, listening and talking. 

But what we see and feel about what is being said is as important as what we hear—and maybe even more so. Jesus said that words are a good indication of the condition of a person’s heart. “A good man brings good things out of the good stored up in his heart, and an evil man brings evil things out of the evil stored up in his heart. For the mouth speaks what the heart is full of.”
‭‭Luke‬ ‭6:45‬ ‭NIV‬‬

The words that we hear often come from distress or fear or anger or jealousy in a person’s heart. This condition works its way to the surface of a life. If we knew this fact, would it make a difference in how we hear the words and how we react to them? Would it help us see a hidden struggle that might cause someone to say things that they may one day regret?

The greatest gift we can give someone can sometimes be to just listen and let him or her work through the process of finding an answer. When the time is right, a right word from us, spoken at the right time, can produce a harvest of fruit to our King’s glory. Wait for the right moment, and when God tees it up for you, speak the words He has given to you. Kind, graceful words with compassion.

“Gracious words are a honeycomb, sweet to the soul and healing to the bones.”
‭‭Proverbs‬ ‭16:24‬ ‭NIV‬‬

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s