Zijn zaklamp/His flashlight

Hallo allemaal, de afgelopen anderhalve week voel ik me niet zo goed, de meeste van jullie weten dat ik Tinnitus heb en de afgelopen weken laat die een andere kant zien van wat ik tot nu toe ken. Namelijk (soms) extreem gevoelig zijn voor geluiden, en jammer genoeg weet ik niet vooraf welke geluiden die dag heel hard binnenkomen. Daarnaast heb ik totaal geen energie. Nou is tinnitus vervelen en het kan een behoorlijke stempel drukken. Maar er zijn ook dagen dat ik er heel goed mee kan leven. En ik kan zelfs zeggen dat de Tinnitus me ook heel veel heeft gebracht, dingen die ik anders niet had meegemaakt. Het is als kracht ontvangen in zwakheid.

“En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij kome.”
‭‭2 Korinthiërs‬ ‭12:9‬ ‭NBG51‬‬

Op dit moment is het zwaar. En het vervelende is dat mijn naasten, degene die het dichtste bij me staat daar regelmatig de dupe van is en zijn de laatste 1,5 week. En dat is niet de bedoeling. Misschien herken het je dat je door iets bezig wordt gehouden wat je naar beneden haalt. Waardoor je niet bij “je Cape” kunt, vervolgens voel je je rot dat je onaardig bent tegen de mensen om je heen en vervolgens denk je dat je misschien geen goed Christen bent. Het is een cirkel en die haalt je steeds meer naar beneden. Het is een wig die de vijand slaat tussen jou en God.

Dus, wat doe je dan? Hoe kom je weer bij “je Cape”? Ik denk vooral door te beseffen dat ook al voel jij dat je niet bij “je Cape” komt, Hij komt en is wel bij jou. Besef dat er niets maar dan ook niets is wat God bij jou weg kan houden. En dan? Bid, lees je Bijbel. Zie het als dat je naast “je Cape” ook een “goddelijke zaklamp” krijgt, een enorme zaklamp die je pad verlicht. Het licht van Zijn woord dat ons richting geeft en ons begeleid in onze volgende stap. Zoek Hem dagelijks in gebed en lees Zijn woord. Zijn woord zal helderheid brengen, verlichten. Hij zal ons laten zien wat nodig is om vooruit te kunnen zonder te struikelen. Al is het dan misschien even zonder “je Cape’, dan in ieder geval met Zijn zaklamp.

Meestal zullen we de precieze reden van ons lijden, onze zwakheid niet weten. Maar het goede nieuws is dat God het ten goede kan en zal gebruiken in ons leven, als we Hem toelaten. Moeilijke tijden kunnen ons dichter tot de Heer brengen. Ze kunnen ons helpen om te gaan met dingen in ons leven die we liever negeren. Ze kunnen ons hart verzachten en ons nederiger maken…… als we het hem toelaten.

God, ik heb Uw vrede nodig vandaag. Waar ik nu tegenover sta kan ik niet alleen aan. Laat niets tussen ons komen. Ik heb U nodig om mijn gedachten te veranderen door me er aan te herinneren dat U bij me bent. U heeft mij nog nooit in de steek gelaten, verlicht mijn pad en vul mij met Uw vrede. Wat er ook om me heen gebeurt ik zal niet boos, chagrijnig of bang zijn. In Jezus naam, Amen.

Ik spreek jullie snel weer! Ren.

Hi everyone, for the past week and a half I haven’t been feeling very well, most of you know I have Tinnitus and the past few weeks it shows a different side of what I know so far. Namely (sometimes) extremely sensitive to sounds, and unfortunately I do not know in advance which sounds come in very loudly that day. In addition, I have no energy at all. Tinnitus can be heavy but there are also days when I can live with it very well. And I can even say that the Tinnitus has brought me a lot, things that I would not have experienced otherwise. It is like strength received in weakness.

“But he said to me, “My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness.” Therefore I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ’s power may rest on me.”
‭‭2 Corinthians‬ ‭12:9‬ ‭NIV‬‬

At the moment it is tough. And the annoying thing is that my loved ones, the one closest to me, are the victims of this. Maybe you recognize that you are occupied by something that is putting you down. Which makes you not able to reach “your Cape”, then you feel bad that you are unkind to the people around you and then you think that you may not be a good Christian. It is a circle and it brings you down more and more. It is a wedge the enemy puts between you and God.

So what do you do then? How do you get back to “your Cape”? I think mainly by realizing that even though you feel that you are not getting to “your Cape”, He is and is with you. Realize that there is nothing whatsoever that can keep God away from you. And then? Pray, read your Bible. Think of it that in addition to “your Cape” you also get a “divine flashlight”, a huge flashlight that lights your path. The light of His word that gives us direction and guides us in our next steps. Seek Him daily in prayer and read His word. His word will bring clarity, enlighten. He will show us what it takes to move forward without stumbling. And maybe you can’t reach “your Cape” for a while, then know you have His flashlight.

In many cases we will not know the precise reason for our suffering. But the good news is that God can and will use it for good in our lives, if we let Him. Hard times can draw us closer to the Lord. They can help us deal with things in our own lives we’d rather ignore. They can soften our hearts and make us more humble. They can increase our empaty for others in pain. If we let Him.

God, I need Your peace today. What I now face I cannot handle alone. Don’t let anything come between us. I need you to change my mind by reminding me that you are with me. You have never failed me, light my path and fill me with Your peace. Whatever happens around me I will not be angry, cranky or scared. In Jesus name, Amen.

See you again soon, Ren.

One thought on “Zijn zaklamp/His flashlight

  1. Hello Ren. I am so sorry to hear you are not feeling well. I totally understand the frustration and stress sounds can bring, I have a constant noise in my left ear and it can be very annoying. Hope it will be better soon ❤️😘🙏 Sending a big hug. Gisela

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s