Feeling worthy?/ Wat is waardevol?

Goedemorgen, hoe gaat het? Dag 4 van onze uitdaging en ik had je vandaag meer willen vertellen over conflictoplossingen maar dat ga ik nog even niet doen. Of eigenlijk ga ik het wel doen…..oeh, nou dat klinkt ook lekker duidelijk hè :)) Het begon allemaal met een bericht van een goede vriendin, ze weet dat ik wat worstel met mezelf lief vinden. Dit schreef ze: “Vertrouw er niet op dat anderen hun liefde voor je laten zien, liefde wordt op veel verschillende manieren getoond. Het belangrijkste is hoe je van jezelf houdt, hoe je liefde voor jezelf laat zien. Je bent al geliefd door je schepper zoals je bent, perfect voor Hem. Je moet je alleen waardig voelen, in je hart onderzoeken hoe geweldig je bent en de vreugde van Gods schepping in je voelen.

Goodmorning how are you? Day 4 of our challenge and I would have liked to tell you more about conflict resolution today but I am not going to do that just yet. Or actually I’m going to do it ….. ooh, well that sounds nice and clear eh :)) It all started with a message from a good friend, she knows that I struggle with finding loving myself. This is what she wrote: Don’t depend on others showing their love for you, love is shown in many different ways, the most important is how you love yourself, how you show love to yourself. You are already loved by your creator just the way you are, perfect to Him. You need to feel worthy on your own, search in your heart how amazing you are and feel the joy of God’s creation in you

En dat maakte dat ik moest denken aan lief zijn voor de ander, ik denk dat we in onze uitdaging niet moeten vergeten ook lief te zijn voor onszelf, van onszelf te houden. Ik denk zelfs dat hoe minder je van jezelf houdt hoe lastiger het is om vanuit liefde te reageren naar anderen toe. Als je jezelf waardeert net als God jou onvoorwaardelijk waardeert dan ben je zekerder. Hoe kan je jezelf nou meer waardevol vinden? Door bijvoorbeeld niet te zoeken voor waardering van buitenaf. Denk bijvoorbeeld aan hoe fijn het is als je een compliment krijgt van iemand, hoe waardevol je je dan voelt. Maar is het niet zo dat dat gevoel van waarde al in je zou moeten zitten zonder waardering van buitenaf? Terwijl ik hier over na aan het denken was zat ik een Youtubefilmpje te kijken van Jillian waar ze sprak over in Hem verblijven en ze had het over deze Bijbeltekst: “Wie in Mij niet blijft, is buitengeworpen als de rank en is verdord, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij worden verbrand.” Johannes‬ ‭15:6‬ ‭NBG51‬‬

And that made me think about being nice eachother, I think that in our challenge we should not forget to also love ourselves, to be kind to ourselves. I even think that the less you love yourself, the more difficult it is to respond to others from of love. If you value yourself just as God values you unconditionally, then you are more certain. How can you find yourself more valuable? For example, by not looking for outside validation. Consider, for example, how nice it is when you receive a compliment from someone, how valuable you feel. But isn’t it true that that sense of worth should already be inside you without any outside validation? While I was thinking about this I was watching a YouTube video of Jillian where she talked about abiding in Him and she talked about this Bible text: “If you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers; such branches are picked up, thrown into the fire and burned.”
‭‭John‬ ‭15:6‬ ‭NIV‬‬

Daarna las ik er verder over in de YouVersion-app, een Devotional van Laynie Travis: Wat betekent het “in Hem verblijven”? In iets verblijven is iets accepteren, handelen in overeenstemming met een beslissing of vasthouden aan iets. Jezus vertelt ons in Johannes 15: 4 om in Hem te blijven – andere vertalingen zeggen dat we Hem moeten vasthouden. Als we de Heilige Geest uitnodigen om in ons leven te komen, verblijft in ons en worden we opnieuw geboren. Dit is werk van genade, redding en het is een gratis geschenk van God! Christus die in ons verblijft, is alleen niet hetzelfde als dat wij in Hem verblijven. Als we eenmaal zijn gered, kan niets ons uit Gods hand rukken. Maar we kunnen worden gered maar toch niet effectief in deze wereld leven voor God. De formule voor het dragen van geestelijke vrucht, wandelen in vrijheid en geestelijke effectiviteit in deze wereld is om in Christus te verblijven zoals Hij in ons verblijft. In Hem blijven is Hem dagelijks zoeken en leven volgens Zijn Woord. Hij is de ware wijnstok en we moeten dagelijks voedsel van die wijnstok ontvangen om geestelijk te groeien. Hij zegt ons meerder keren dat we in Hem moeten blijven, omdat het cruciaal is voor onze geloofswandel. Laten we in Jezus blijven zoals Hij in ons blijft, en toezien hoe onze levens veel vrucht voortbrengen.

After that I was reading this in my YouVersion-app, in a Devotional from Laynie Travis: What does the word “abide” mean? To abide in something is to accept, act in accordance with a decision, keep to, stand by, or continue to remain in something. Jesus tells us in John 15:4 to remain in Him—other translations say to abide in Him. When we invite the Holy Spirit, which is the spirit of Christ, to come into our lives, He takes up residence in our souls and abides in us. We’re forever saved from hell. We’re born again and become part of the royal priesthood, heirs to Christ who will spend eternity with Jesus in heaven. This is a work of grace called salvation and it’s a free gift from God. This is the Good News! However, Christ abiding in us isn’t the same as us abiding in Him. Once we’re saved, nothing can snatch us out of God’s hand. However, we can be saved from hell and live in this world ineffectively for the kingdom of God. The formula for bearing spiritual fruit, walking in freedom, and spiritual effectiveness in this world is to abide in Christ as He abides in us. To abide in Him is to seek Him daily and live according to His Word. He is the true vine and we are to receive daily nourishment from that vine in order to grow spiritually. He repeatedly tells us to remain in Him because it’s crucial to our faith walk. We walk in the Spirit by staying connected to the vine. Let’s abide in Jesus as He abides in us and watch as our lives produce much fruit.

Probeer vandaag en de komende dagen eens specifiek na te denken over of en op welke manier jij van jezelf houdt. Zoek je het buiten jezelf of ben je tevreden en kan je vanuit die tevredenheid, liefdevol reageren op anderen? Denk eens na over hoe en of jij in Hem verblijft.Later deze week vertel ik je meer over wat dat precies is dat vrucht voortbrengen en ja ik ga het zeker ook nog hebben over conflictoplossingen ;)) Als een kleine extra heb ik twee achtergrondjes ontworpen voor je telefoon, sla de afbeeldingen op of download ze, zet ze op je achtergrond als een doorlopende reminder!

Today and for the next few days, try to think specifically about whether and how you love yourself. Are you looking for it outside yourself or are you satisfied and can you respond lovingly to others from that satisfaction? Think about how and whether you reside in Him. Later this week I will tell you more about what exactly that is that brings forth fruit and yes I will certainly also talk about conflict resolution;)) As a little extra I have designed two backgrounds for your phone, save or download the images, put them in your background as an ongoing reminder!

Ik hoop jullie weer een beetje geïnspireerd te mogen hebben, fijne dag! Ren.

I hope I may have inspired you, have a great day! Ren.

2 thoughts on “Feeling worthy?/ Wat is waardevol?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s