It’s time to: Get your Cape on!

Het is 1 mei, vandaag starten we officieel met onze “Get your Cape on!” Uitdaging, heb je er zin in? Of zie je er tegenop? Eerlijk gezegd is het voor mij een beetje van beide.  Waar gaat het nou eigenlijk precies om? Het gaat om, tja, lief zijn….Het gaat om leren te reageren vanuit liefde en respect voor de ander. En dat geldt niet alleen voor de relatie die je hebt met een partner, maar ook in andere realties zoals bijvoorbeeld met je kinderen, collega’s, vrienden of buren etc. De volgende Bijbeltekst uit Jakobus zegt het heel goed: “Weet (dit) wel, mijn geliefde broeders: ieder mens moet snel zijn om te horen, langzaam om te spreken, langzaam tot toorn;” Jakobus 1:19 NBG51

It is May 1, today we officially start with our “Get your Cape on!” Challenge, are you looking forward to it? Or do you dread it? Honestly, it’s a bit of both for me. What exactly is it all about? It’s about, well, being nice …. It’s about learning to respond from love and respect for the other. And that applies not only to the relationship you have with a partner, but also in other relationships such as with your children, colleagues, friends or neighbors etc. The following Bible text from James says it very well: “My dear brothers and sisters, take note of this: Everyone should be quick to listen, slow to speak and slow to become angry,” James 1:19 NIV

Waar ik mee wilde starten voor de komende dagen is dit; De komende dagen kan je in een situatie komen waarin je merkt dat je boos gaat worden of geïrriteerd. Dat kan ik een woordenwisseling met iemand zijn maar het kan ook in een situatie gebeuren waarin je je misschien ergens aan ergert. Probeer dan een figuurlijke stap terug te doen en (dat kan heel snel) de Heilige Geest uit te nodigen in de situatie. Het is het idee van tot 10 tellen voor je reageert maar dan met de extra hulp van de Heilige Geest: jouw Cape! Het lijkt misschien een kleine opdracht maar je zal merken dat wanneer je je er echt voor open stelt, je milder zal worden.

What I wanted to start with for the coming days is this; For the next few days, you may find yourself in a situation where you find yourself getting angry or irritated. That can be in a discussion with someone, but it can also happen in a situation where something might annoy you. Then try to take a figurative step back and (that can be done very quickly) to invite the Holy Spirit into the situation. It’s the idea of counting to 10 before you respond but with the extra help of the Holy Spirit: your Cape! It may seem like a small assignment, but you will find that when you really open up to it, you will become more mild.

Ter begeleiding van onze uitdaging heb ik een aantal kaarten ontworpen die je kunt printen en uitknippen, je kunt ze ook 2 vellen op 1 pagina printen dan heb je kleinere kaartjes. Het zijn eenvoudige kaartjes met teksten die je misschien kunnen helpen tijdens deze uitdaging. Ook kun je ze bijvoorbeeld gebruiken om ze gedurende deze maand in een schrift of notitieboekje of op losse blaadjes te plakken en daarbij op te schrijven hoe je je voelt. Ikzelf heb een schrift speciaal voor de komende maand waar ik in schrijf, teken, plak en eventueel verf. Dat kan een heel prettige creatieve uitlaatklep zijn. En het is goed om dingen op te schrijven die in je opkomen. Ik heb ook een extra printvel gemaakt die je kan helpen tijdens deze uitdaging om dagelijks heel bewust bezig te zijn met de uitdaging (journaling). Deze kan je hier downloaden:

To accompany our challenge, I have designed a number of cards that you can print and cut out, simple cards with texts that might help you during this challenge. You can also use them, for example, to stick them in a notebook or on loose paper during this month and write down how you feel. I myself have a notebook especially for the coming month in which I write, draw, paste and possibly paint. That can be a very pleasant creative outlet. And it’s good to write down things that come to mind. I made an extra printable for your daily journaling, you can download it here:

Download kaarten ze hieronder/Download cards with the button underneath

Ik hoop dat deze eerste “kleine” opdracht jullie alvast wat kan laten wennen aan het idee vanuit liefde te reageren. Aanstaande dinsdag zal ik jullie meer vertellen over een conflict en hoe je daar op een respectvolle en liefdevolle manier mee om kan gaan. Tot dinsdag! En vragen kunnen altijd hieronder deze post of wil je liever iets privè vertellen, gebruik dan het contact formulier. Ren.

I hope that this first “small” assignment can get you used to the idea of responding from love. Next Tuesday I will tell you more about a conflict and how to deal with it in a respectful and loving way. Till Tuesday! And questions can always be put below this post or if you prefer to tell something private, use the contact form. Ren.

This Challenge is inspired by different devotionals from YouVersion and especially the devotional: “The Unglued Challenge” from Lisa TerKeurst.

2 thoughts on “It’s time to: Get your Cape on!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s