New Project: “Get your cape on!”

scroll naar beneden voor de Nederlandse tekst.

“For though we live in the world, we do not wage war as the world does. The weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds.”

2 Corinthians 10:5

Hi everybody!

The 40 days of Lent has ended, the end of our project “Walk with Jesus”; 40 days (intermittent) fasting and reading the New Testament in 40 days. It was a special time with many ups and downs. Now, 46 days later and 10 pounds lighter, I notice that the daily reading of the Bible and the combination with fasting has certainly provided deepening. The focus on what I eat is also good, there is certainly room for improvement, I am very much a cookie monster;)) chips monster ……… .. candy monster ……. : D

I’m thinking about a new project that I want to start in May, it’s going to be called “Get your cape on”. Inspired by Ephesians 6: 13-17

“Therefore put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything, to stand. Stand firm then, with the belt of truth buckled around your waist, with the breastplate of righteousness in place, and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. In addition to all this, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God.”
‭‭Ephesians‬ ‭6:13-17‬ ‭NIV‬‬ https://www.bible.com/111/eph.6.13-17.niv

It’s a challenge to just shut up……

It’s a challenge, a challenge to just shut up, to be quiet, to honor others, to show mercy, and to have compassion. Especially in our relationships it is “easy” to sometimes choose the shortest route, to be literally short. To respond quickly from your emotion. How difficult is it to be quiet, to respect the other one and not always want to be right?

“You, my brothers and sisters, were called to be free. But do not use your freedom to indulge the flesh; rather, serve one another humbly in love. For the entire law is fulfilled in keeping this one command: “Love your neighbor as yourself.””
‭‭Galatians‬ ‭5:13-14‬ ‭NIV‬‬ https://www.bible.com/111/gal.5.13-14.niv

I’m sure this is not going to be an easy challenge but if you “Get your cape on!”, the cape of the Holy Spirit, you will receive His SuperPower !! And if you are not religious, just join us. You will see that it will bring you so much, because you will get back what you give! It will deepen our relationships.

It’s also rewiring your brain, changing the patterns. Your thoughts are renewed. Because the more you think something positive, the more often you will be positive!

During the month of May, a few times a week I will give you small “assignments”, tips, guidelines and more. I am also thinking about designing some print sheets that you can print yourself. These can help you during this challenge.

“For though we live in the world, we do not wage war as the world does. The weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds.” 2 Corinthians‬ ‭10:3-4‬ ‭NIV‬‬ https://www.bible.com/111/2co.10.3-4.niv

“want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken,”

2 Korintiërs 10:5

Hallo allemaal, 

De 40 dagentijd is afgelopen, het einde van ons project “Walk with Jesus”; 40 dagen (intermittend) vasten en het lezen van het Nieuwe Testament in 40 dagen. Het was een bijzondere tijd met veel ups en downs. Nu, ruim 46 dagen verder en ruim 5 kilo lichter merk ik dat het dagelijkse lezen in de Bijbel en de combinatie met het vasten zeker voor verdieping heeft gezorgd. Ook de focus op wat ik eet is goed, daar is zeker ruimte voor verbetering, ik ben nou eenmaal een cookiemonster ;)) chipsmonster………..snoepmonster……. 😀

Nu ben ik vast na aan het denken over een nieuw project dat ik wil starten in mei, het gaat heten “Get your cape on” (doe je cape aan). Geïnspireerd op Efeziërs 6: 13-17

“Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden. Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God.” Efeziërs 6:13-17 NBG51 https://www.bible.com/328/eph.6.13-17.nbg51

Het is een project maar meer nog een uitdaging, om een uitdaging om je mond te houden, stil te zijn, om anderen te eren, genade te schenken en om mededogen te hebben. Vooral in onze relaties is het ‘makkelijk’ om soms de kortste weg te kiezen, om letterlijk kort te zijn. Om snel te reageren vanuit je emotie. Hoe lastig is het om stil te zijn, de ander te respecteren en niet almaar je gelijk te willen halen? 

“Want gij zijt geroepen, broeders, om vrij te zijn; (gebruikt) echter die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. Want de gehele wet is in één woord vervuld, in dit: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.”
‭‭Galaten‬ ‭5:13-14‬ ‭NBG51‬‬
https://www.bible.com/328/gal.5.13-14.nbg51

Ik weet zeker dat dit geen gemakkelijke uitdaging gaat worden maar doe je het met je cape om, de cape van de Heilige Geest, dan ontvang je Zijn SuperPower!! En ben je niet gelovig, doe dan gewoon mee. Je zal zien dat het je zoveel zal brengen, je zal namelijk terug gaan krijgen wat je geeft! Het zal onze relaties verdiepen. 

Het is ook het opnieuw bedraden van je hersenen, het patroon veranderen. Je gedachten worden vernieuwd. Want hoe meer je iets positiefs denkt hoe vaker je positief gaat zijn!

Gedurende de maand mei zal ik je een paar keer per week kleine ‘opdrachtjes” geven, tips, handreikingen en meer. Ook denk ik erover om printvellen ontwerpen die je zelf uit kunt printen. Deze kunnen je helpen tijdens deze uitdaging. 

“Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees, want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken,” 2 Korinthiërs 10:3-4 NBG51https://www.bible.com/328/2co.10.3-4.nbg51

2 thoughts on “New Project: “Get your cape on!”

  1. Hello Ren!! Hoping everything is going well with you, I am well. This sounds like a good project, I would like to join you and find out how this “cape” can help. Please let me know hiw i can get ready to start. Have a blessed day ❤️🙏 Gisela

    Liked by 1 person

    1. Hi Gisela, lets chat this week okay. For now you do not have to do anything except following my blog and you already do that. I will share more information about the challenge later. I will message you so we can set a date to chat ❤

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s