Day 8 Thursday

Hi everyone, how are you doing today? I promised you a little fun surprise today, it is The HappyList….

Okay…….. let me share what it is about. This weekend I was reading a devotional from North Point Ministries in my YouVersion app. It was inspired by Matthew 5:1-12 The Beatitudes. For me it was such an eye-opener that’s why I want to share it. The journey e few of you are making these 40 days I called Walk with Jesus. I did that because I wanted to really know and learn more about Jesus in order to be more like Him. In this devotional they talk about sowing and reaping your way to happiness.

How would you like a list of things you could do to be happy? Sound helpful? Well, you’re in luck. During Jesus’ Sermon on the Mount, He details what happy people do, how they behave, and what they should think. He does this by giving a list of statements, known as the Beatitudes, that start with the word “blessed.” “Blessed” comes from the Greek word “makarios,” which means “fortunate” or “happy.” So, as you read the Beatitudes, try replacing the word “blessed” with “happy” at the beginning of each statement.

If you do, you may be surprised at what’s included in Jesus’ happiness checklist. Happy are those who mourn. Happy are those who are persecuted. Wait…what? Jesus’ list doesn’t make much sense until you look for what all eight things have in common. The common denominator is the secret to happiness, and it’s this: happiness is an outcome. It’s a result. It’s about something now that leads to something later. It’s not immediate.  In other words, you can’t hear a song or read a book or buy an item and instantly find happiness. You have to sow your way to happiness. Like a farmer who plants seeds now that he’ll reap later, you have to do some (perhaps counterintuitive) things now if you want to reap happiness later. 

What are those things? Look at Jesus’ list and think about what you’d have to do now in order to one day be what He described. To one day mourn, you have to be in loving relationships right now. To one day be called someone who hungers and thirsts for righteousness, you have to start picking what’s right over what’s easy today. To one day be merciful, you have to forgive current grudges. Jesus punctuated the principle that happiness is sown and grown with a parable about two men who build houses. One does the wise thing now and is happy later. One doesn’t. Are you willing to be like the wise man and practice hard things now to ensure happiness in the future? If so, Jesus has a list to get you started:

(I replaced Blessed with Happy for you.)

Happy are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven.

Happy are those who mourn, for they will be comforted.

Happy are the meek, for they will inherit the earth

Happy are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled.

Happy are the merciful, for they will be shown mercy.

Happy are the pure in heart, for they will see God. 

Happy are the peacemakers, for they will be called children of God.

Happy are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. 

Happy are you when people insult you, persecute you and falsely say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven, for in the same way they persecuted the prophets who were before you.

(free from) Matthew 5:3-12 NIV

As a gift to you I designed a printable with this ‘Happylist’. Print it out to remind yourself every time how to be more like Jesus.  You can download it here:

Also, when you read “Happy are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled” in some transactions filled is replaced by satisfied. To hunger for what is right and thirst for what is good, just and holy, honoring to God. When you hunger and thirst for these things you will experience satisfaction. And that is because God desires you to experience life to the full, to be satisfied…..in Him.

Hello everybody, this is the second day of reading from Mark. Tomorrow I have a little surprise for you!!

Todays reading is Mark 12, 13, 14, 15 and 16

See you tomorrow, Ren

Question: In what way do you want to be more like Jesus?

Vraag: Waarin/waarmee wil jij meer op Jezus lijken?

Hallo allemaal, hoe gaat het? Ik heb jullie een kleine verrassing beloofd: The HappyList….

Oké ……waar gaat het over? Afgelopen weekend las ik een devotional van North Point Ministries in mijn YouVersion-app. Geïnspireerd door Mattheüs 5: 1-12: de Zaligsprekingen. Voor mij was het zo’n eye-opener, daarom wilde ik het delen.

Dit 40 dagen voor Pasen project: ‘wandeling met Jezus’ ben ik begonnen omdat ik echt meer over Jezus wilde weten en meer over Hem wilde leren om meer op Hem te gaan lijken. In deze devotional praten ze over zaaien en je weg naar geluk oogsten. Zou je een lijst willen hebben met dingen die je zou kunnen doen om gelukkig te zijn? Klinkt dat nuttig? Nou, je hebt geluk.

Tijdens Jezus ‘Bergrede beschrijft Hij wat gelukkige mensen doen, hoe ze zich gedragen en wat ze zouden moeten denken. Hij doet dit door een lijst met uitspraken te geven, bekend als de Gelukkigsprekingen, die beginnen met het woord ‘gezegend’. “Gezegend” komt van het Griekse woord “makarios”, wat “gelukkig” of “gelukkig” betekent. Dus probeer tijdens het lezen van de Gelukkigsprekingen het woord “gezegend” te vervangen door “gelukkig” aan het begin van elke uitspraak.

Als je dat doet, zul je misschien verbaasd zijn over wat er op de checklist voor geluk van Jezus staat. Gelukkig zijn zij die treuren. Gelukkig zijn degenen die worden vervolgd. Wacht…..wat? De lijst van Jezus heeft weinig zin totdat je kijkt naar wat alle acht dingen gemeen hebben. De gemene deler is het geheim van geluk, en het is dit: geluk is een uitkomst. Het is een resultaat. Het gaat over iets doen dat later tot iets leidt. Het is niet iets onmiddellijks. Met andere woorden, je kunt geen liedje horen, geen boek lezen of iets kopen en meteen geluk vinden. Je moet je weg naar geluk zaaien. Net als een boer die zaden plant die hij later zal oogsten, moet je nu een aantal (misschien tegen je gevoel in) dingen doen als je later geluk wilt oogsten.

Wat zijn dat voor dingen? Kijk naar de lijst van Jezus en denk na over wat je nu zou kunnen doen om ooit te zijn wat Hij beschreef. Als je op een dag iemand genoemd wil worden die hongert en dorst naar gerechtigheid, moet je beginnen te kiezen wat juist is boven wat gemakkelijk is. Om op een dag barmhartig te zijn, moet je de huidige wrok loslaten/vergeven. Jezus onderstreepte het principe dat geluk wordt gezaaid en verbouwd met een gelijkenis over twee mannen die huizen bouwen. De ene doet nu het verstandige en is later gelukkig. De ander niet. Ben je bereid om als de wijze man te zijn en nu moeilijke dingen te doen om geluk in de toekomst te verzekeren? Als dat zo is, heeft Jezus een lijst om je op weg te helpen: ik heb het woord ‘Gezegend’ hier vervangen voor het woord  ‘Gelukkig’.

“Gelukkig zijn de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der hemelen.

Gelukkig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. 

Gelukkig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.

Gelukkig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden.

Gelukkig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien.

Gelukkig zijn de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.

Gelukkig zijn de vervolgden om der gerechtigheid wil, want hunner is het Koninkrijk der hemelen.

Gelukkig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil. Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij de profeten vóór u vervolgd.”

(vrij van) Matteüs 5:3-12 NBG51

Als cadeau heb ik een printable ontworpen met deze ‘Happylist’, je kunt hem hieronder downloaden. Druk het af om jezelf er elke keer aan te herinneren hoe je meer op Jezus kunt gaan lijken.

De lezing van vandaag is Marcus 12, 13, 14, 15 en 16.

Ik zie jullie morgen, Ren.

One thought on “Day 8 Thursday

  1. Thank you Ren, this is so powerful and such a great guide. Can’t wait to print it!! 😍

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s