Follow your heart

Last week I got a lot of “heart-things” on my path, I don’t know about you but sometimes I keep getting nudges from Him and last week there were a lot of nudges to “Heart”. And maybe they’re not really nudges, it feels more like a very clear message to search my heart.

First I read it in my daily devotional:

“In their hearts humans plan their course, but the Lord establishes their steps.”
‭‭Proverbs‬ ‭16:9‬ ‭NIV‬‬
The next day there was this verse in my daily devotional: “You will seek me and find me when you seek me with all your heart.”
‭‭Jeremiah‬ ‭29:13‬ ‭NIV‬‬

Then a good friend in a conversation told me to “Follow your heart”.

And the next day I got an email from my sweet friend Claudia, and she closed with this Bibleverse (again!): “You will seek me and find me when you seek me with all your heart.”
‭‭Jeremiah‬ ‭29:13‬ ‭NIV‬‬

Yesterday I read this in my Youversion-app, it is a Plan by Rush/Gather Ministries (loop/Wire). I want to share it with you because maybe it helps you to in your heart- journey.

Journey to Your Heart—The Beginning of Everything

It has been a long road, the waiting for things to change. It is so hard to keep your heart soft. It feels so much easier to close it off. To stop hoping. To stop trying to get yourself to believe that things will change—that your relationships won’t bring pain, that you won’t feel stuck, trapped in circumstances you didn’t anticipate being yours to live. 

This was not the plan, you tell Me. It was not the plan to feel isolated—not only from other people but from your own heart. For you have put it away, this heart of yours. It has felt too much—too needy, too heavy. What it needs, what it cries out for, you don’t even want to know. For you are afraid your life won’t be able to give it what it needs.

So you push it down. Keep it quiet. You ignore it the best you can. And you are getting good at it too. When it aches, you try to look at the bright side—think about the positive things in your life. When it feels heavy, you make yourself busy. Stay preoccupied with tasks and projects and work. There is always so much to do. It is easy to keep moving, keep filling moments with the next thing and the next thing and the next. And your heart gets buried, silenced in the busy and the noise.

But I see it. I know it. I have not forgotten it. I am not tricked, distracted by all your movement, your ignoring of what I love most.

Will you listen now? I have something to say. You matter. You matter to Me. Your emotions, your opinions, your story, your pain. How you feel and what you think. You are treasured. I do not ignore you. I do not push you away. I do not dismiss you. I do not reject you. I do not neglect you. So, please, why do you do this to your own self? Why do you run from your feelings, dismiss your opinions? Why do you push away your desires, assume they are not important, not worth caring about?

Your heart is the center of where I am. It is where I abide in you. My Spirit in your spirit abides in your heart. And your heart is not just a shell, a hollow holding place where your thoughts, your emotions, your ideas should be dismissed. For you matter. You matter. Your heart matters. Your desires matter. And it is time to awaken your heart. 

It is time to pay attention to it. It is time to address your pain, years of dismissal of your own thoughts and memories and hopes and dreams, and give it to Me. For I see it, and I know it—and giving it to Me will enable you to see it, hear it, feel it. It is time to stop ignoring the masterpiece that you are.

You are complex and beautiful, a masterpiece I want to restore and heal. So slow now. Pause. Take a deep breath. Take another. There is a journey we are going to set out on. It a journey to your heart. And you will not go it alone. It is place luminous with the hope of joy. It is a place fragrant with new life. It is a place restored and good—where all the old pain is noticed and attended to. And we honor you. We honor your heart. It is where I show you how to love your own self by letting Me love you. We have to go there. We have to. Come; no more distraction. This is going to be so good—the beginning of everything for you. Let’s go.

King David, in the Psalms, sang, “The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit.” That’s Psalm 34, verse 18. He sang, “God heals the brokenhearted and binds up their wounds.” That’s Psalm 147, verse 3.

Even when you are brokenhearted, Our Father is close. Jesus is close. Holy Spirit is close. When your spirit feels crushed, you are not forgotten; your God pursues you—so that He may care for your wounds and heal you.

Hopefully this excerpt from the words from Gather Ministries will help you. I wrote it all down in my journal and now it is time for some searching of the heart<3

XRen.

“The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit.”

Psalms 147:3

Afgelopen week zag in ineens een heleboel “hart-dingen” op mijn pad, ik weet niet hoe dat voor jou is maar soms krijg ik steeds duwtjes van Hem en vorige week waren er veel duwtjes naar “Hart”. En misschien zijn het niet echt duwtjes, het voelt meer als een heel duidelijke boodschap om mijn hart te doorzoeken.

Eerst las ik het in mijn dagelijkse devotional:

‘Mensen plannen in hun hart hun koers, maar de Heer stelt hun schreden vast.’

Spreuken 16: 9 NBV

De volgende dag las ik in mijn dagelijkse devotional: “Je zult me ​​zoeken en vinden als je me met heel je hart zoekt.”

Jeremia 29:13 NBV

Toen zei een goede vriend in een gesprek tegen me: “Volg je hart”.

En de volgende dag kreeg ik een e-mail van mijn lieve vriendin Claudia, en ze sloot af met deze Bijbelvers (alweer!): “Je zult me ​​zoeken en vinden als je me met heel je hart zoekt.”

Jeremia 29:13 NBV

Gisteren las ik dit in mijn Youversion-app, het is een Plan van Rush / Gather Ministries (loop / Wire). Ik wil het met je delen omdat het je misschien helpt tijdens jouw hart-reis.

Reis naar je hart – het begin van alles

Het is een lange weg geweest, het wachten op veranderingen. Het is zo moeilijk om je hart zacht te houden. Het voelt zoveel gemakkelijker om het af te sluiten. Om te stoppen met hopen. Om te stoppen met proberen jezelf te laten geloven dat dingen zullen veranderen – dat je relaties geen pijn zullen veroorzaken, dat je je niet vast voelt zitten, gevangen in omstandigheden waarvan je niet had verwacht dat ze de jouwe zouden zijn.

Dit was niet het plan, vertel het me. Het was niet het plan om je geïsoleerd te voelen – niet alleen van andere mensen, maar ook van je eigen hart. Want je hebt het opgeborgen, dit hart van jou. Het heeft te veel gevoeld – te behoeftig, te zwaar. Wat het nodig heeft, waar het om schreeuwt, je wilt het niet eens weten. Want je bent bang dat je leven het niet zal kunnen geven wat het nodig heeft.

Dus je duwt het naar beneden. Houd het stil. Je negeert het zo goed mogelijk. En je begint er ook goed in te worden. Als het pijn doet, probeer je naar de positieve kant te kijken – denk aan de positieve dingen in je leven. Als het zwaar aanvoelt, maak je jezelf druk. Blijf je bezig met taken en projecten en werk. Er is altijd zoveel te doen. Het is gemakkelijk om in beweging te blijven, momenten te blijven vullen met het volgende en het volgende en het volgende. En je hart wordt begraven, tot zwijgen gebracht in het drukke en het lawaai.

Maar ik zie het. Ik weet het. Ik ben het niet vergeten. Ik word niet misleid, afgeleid door al je bewegingen, je negeren van wat ik het meest liefheb.

Wil je nu luisteren? Ik moet je iets vertellen. Jij bent belangrijk voor me. Jouw emoties, jouw mening, jouw verhaal, jouw pijn. Hoe je je voelt en wat je denkt. Je bent gekoesterd. Ik negeer je niet. Ik duw je niet weg. Ik stuur je niet weg. Ik wijs je niet af. Ik negeer je niet. Dus, alsjeblieft, waarom doe je dit jezelf aan? Waarom vlucht je voor je gevoelens, wijs je je mening af? Waarom duw je je verlangens weg, neem je aan dat ze niet belangrijk zijn, niet de moeite waard om om te geven?

Je hart is het centrum van waar ik ben. Het is waar ik in jou verblijf. Mijn Geest in jouw geest blijft in jouw hart. En je hart is niet zomaar een omhulsel, een holle plek waar je gedachten, je emoties en je ideeën moeten worden verworpen. Voor jou doet het ertoe. Jij maakt Uit. Je hart is belangrijk. Uw verlangens zijn belangrijk. En het is tijd om je hart te ontwaken.

Het is tijd om er aandacht aan te besteden. Het is tijd om je pijn aan te pakken, jaren van verwerping van je eigen gedachten en herinneringen en hoop en dromen, en het aan Mij te geven. Want ik zie het en ik weet het – en door het aan mij te geven, kun je het zien, horen en voelen. Het is tijd om te stoppen met het negeren van het meesterwerk dat je bent.

Je bent complex en mooi, een meesterwerk dat ik wil herstellen en genezen. Zo, rustig aan nu. Pauze. Haal diep adem. Er is een reis die we gaan ondernemen. Het is een reis naar je hart. En je gaat het niet alleen doen. Het is een plaats die verlicht is met de hoop op vreugde. Het is een plek geurend naar nieuw leven. Het is een gerestaureerde en goede plek – waar alle oude pijn wordt opgemerkt en verzorgd. En we eren jou. We eren jouw hart. Het is waar Ik je laat zien hoe je van jezelf kunt houden door Mij van je te laten houden. We moeten er heen. We moeten.

Koning David zong in de Psalmen: “De Heer staat dicht bij de gebrokenen van hart en redt de verbrijzelden van geest.” Dat is Psalm 34, vers 18. Hij zong: “God geneest de gebrokenen van hart en verbindt hun wonden.” Dat is Psalm 147, vers 3.

Zelfs als je een gebroken hart hebt, is Onze Vader dichtbij. Jezus is dichtbij. De Heilige Geest is nabij. Wanneer je geest zich verpletterd voelt, wordt je niet vergeten; jouw God achtervolgt je – zodat Hij voor je wonden kan zorgen en je kan genezen.

Hopelijk helpt dit fragment uit de woorden van Gather Ministries je ❤


5 thoughts on “Follow your heart

 1. Hoi Renneke, We hebben een warm geviel over gehouden van ons bezoekje aan jullie, we voelden ons zó welkom, heel fijn! En zou je onderstaande mail en de vorige nog in het Nederlands willen sturen? Alvast bedankt 💋❤️

  >

  Liked by 1 person

  1. Ja het was fijn dat jullie er waren, wel jammer dat we niet konden knuffelen. Dit bericht waar je op reageert komt van mijn website/blog. Ik zal deze nog vertalen. De andere heb ik zojuist vertaald, die kun je dus terugvinden. XXRen.

   Like

 2. This is a beautiful post and so apropos because I was just writing about this! There are no coincidences. My favorite part of this piece was,

  Your heart is the center of where I am. It is where I abide in you. My Spirit in your spirit abides in your heart.

  So inspirational and true!!

  Liked by 1 person

  1. Thank you for your kind comment. Last week in my online Faithjournaling group we talked about the Holy Spirit and how we can see the Holy Spirit as the music in the dance with God. Dancing without music is hard and we don’t have to because the Holy Spirit is there to guide us.

   Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s